Điều khoản Sử dụng

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và Google (trong Điều khoản Sử dụng này được gọi tắt là “NCSC-Google,” “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) thể hiện trong trang Web này, hiển thị tại www.dauhieuluadao.com, bao gồm các dịch vụ hiển thị dưới trang web và nội dung xuất hiện ở đây, (gọi chung là “Trang Web”). Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản Sử dụng”) áp dụng cho bạn (hay còn gọi là “Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”). Các quy định tại đây áp dụng cho tất cả Người dùng của Trang Web này.

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sau đây trước khi sử dụng Trang Web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang Web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, như một thỏa thuận được xác lập và có hiệu lực như bạn đã ký vào đó. Nếu bất kỳ khi nào bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang Web, hoặc bất kỳ nội dung nào của Trang web. VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC TUÂN THỦ TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ TẤT CẢ CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BẠN SẼ MẤT QUYỀN TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NGAY LẬP TỨC. Các Điều khoản này có thể được sửa đổi hoặc cập nhật theo từng thời điểm. Do đó, bạn nên kiểm tra Các Điều khoản một cách thường xuyên để cập nhật. Bạn có thể xác định thời điểm Điều khoản được sửa đổi lần cuối bằng cách tham khảo chú thích “Sửa đổi lần cuối” ở đầu trang này. Mỗi lần bạn truy cập hoặc sử dụng Trang Web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản Người dùng đang được áp dụng. Bất kỳ thay đổi nào trong các Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi đăng và chỉ áp dụng cho việc sử dụng Trang Web vào và sau ngày Sửa đổi lần cuối, trừ khi chúng tôi có thông báo hoặc có trao đổi khác với bạn.

Nội dung được phép sử dụng trên trang web

Nội dung hiển thị thông qua Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, biểu trưng, biểu tượng, hình ảnh, phương tiện, dữ liệu, hoạt ảnh và thông tin và tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) là tài sản duy nhất và độc quyền của chúng tôi và /hoặc các đối tác và người được chúng tôi cho phép. Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, sửa đổi, sao chụp, bán, bán lại hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào đối với bất kỳ phần nào của Trang Web hoặc bất kỳ Nội dung có sẵn nào của Trang Web mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Nghiêm cấm việc sử dụng Trang Web hoặc Nội dung hiển thị của Trang Web theo bất kỳ hình thức nào mà không được các Điều khoản này cho phép. Bạn không được sao chép, xuất bản, hiển thị, sửa đổi, phân phối, trình bày, tái sản xuất, sao chép, bán, bán lại, khai thác hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ phần nào của Trang Web hoặc Nội dung hiển thị của Trang Web trừ khi được NCSC đồng ý bằng văn bản. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không xóa, che hoặc sửa đổi bất kỳ sự công nhận hoặc thông báo pháp lý, sở hữu trí tuệ hoặc độc quyền, hoặc nhãn hiệu, hoặc logo có trong Trang web hoặc trong Nội dung hiển thị của Trang Web.

Chính sách bảo mật

Vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật cho Trang Web. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật, bạn không được phép sử dụng Trang web. Các quy định của Chính sách Bảo mật được liên kết bởi các tham chiếu dưới đây.

Quyền sở hữu

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Trang Web và Nội dung hiển thị từ Trang Web giữa chúng tôi và bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, phát minh, bí quyết và tất cả những quyền sở hữu trí tuệ khác được sở hữu độc quyền bởi chúng tôi hoặc các đối tác và người được chúng tôi cho phép, có giá trị và khả thi, được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các luật hiện hành khác.

Bản quyền

Tất cả Nội dung có trong trang web thuộc bản quyền và là tài sản của chúng tôi, các đối tác hoặc nhà cung cấp nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Việc cấp quyền để thực hiện sao chép điện tử và in bản cứng phần biểu mẫu giao diện người dùng trên Trang Web với mục đích duy nhất là sử dụng Trang Web như một nguồn của cá nhân hoặc nội bộ hoặc phục vụ cho các dự án của chính Trang Web. Bất kỳ việc sử dụng nào khác, bao gồm sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải, công bố, hiển thị hoặc tái hiện lại Nội dung của Trang Web đều bị nghiêm cấm.

Nhãn hiệu

Các nhãn hiệu, logo, khẩu hiệu, tên thương mại và kiểu dáng thương mại được sử dụng trên Trang Web là sở hữu độc quyền của chúng tôi, đối tác hoặc người được chúng tôi cho phép. Việc sử dụng trái phép bất kỳ nhãn hiệu nào có thể vi phạm luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và quốc tế. Bất kỳ tên hoặc nhãn hiệu của bên thứ ba nào được tham chiếu trong Trang Web không thể hiện cho việc có liên kết với chúng tôi.

Nghĩa vụ bồi thường của bạn đối với chúng tôi

BẠN ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ GIỮ CHO CHÚNG TÔI, KHÔNG BỊ TỔN HẠI TỪ BẤT KỲ MẤT MÁT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, YÊU CẦU BỒI THƯỜNG HOẶC CÁC YÊU CẦU NÀO KHÁC BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỀ THƯƠNG TẬT, THƯƠNG VONG VỀ NGƯỜI HOẶC TÀI SẢN, CHI PHÍ LUẬT SƯ KHI BẠN HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO THỰC HIỆN HOẶC PHÁT SINH TỪ (A) TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB; HOẶC (B) KHI BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BẤT KỲ LUẬT HIỆN HÀNH NÀO HOẶC CÁC QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN TỰ BẢO VỆ VÀ BUỘC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO ĐỂ BẠN BỒI THƯỜNG BẰNG CHI PHÍ CỦA BẠN VÀ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, BẠN SẼ PHẢI HỢP TÁC VỚI VIỆC TUÂN THỦ KHIẾU NẠI CỦA CHÚNG TÔI.

Nội dung do người dùng tạo lập

Nguyên tắc về Phạm vi tương tác. Với việc đăng bất kỳ Nội dung do Người dùng tạo lập nào hay tham gia vào Phạm vi tương tác hoặc kết nối với Trang Web, bạn đồng ý tuân theo các quy tắc ứng xử sau:

Bạn đồng ý không tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung do Người dùng tạo lập nào mà:

 1. vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác theo bất kỳ cách nào, bao gồm bất kỳ tuyên bố nào có thể bôi nhọ, quấy rối, đeo bám hoặc đe dọa người khác.
 2. bạn biết là sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc không chính xác.
 3. được bảo vệ về bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền tiết lộ hoặc quyền sở hữu khác mà chưa có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền tiết lộ hoặc quyền sở hữu khác. Bạn có trách nhiệm chứng minh Nội dung do Người dùng tạo lập mà bạn đăng lên chưa được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền tiết lộ hoặc quyền sở hữu khác. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền công khai hoặc các quyền sở hữu khác hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác khi bạn đăng nội dung lên Trang Web. Bất kỳ người nào bị chúng tôi cho rằng đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của người dùng sẽ bị cấm gửi hoặc đăng bất kỳ tài liệu nào khác trên Trang Web.
 4. không liên quan đến chủ đề được đề cập hoặc chủ đề của bất kỳ Phạm vi tương tác nào.
 5. bạn có sự đồng ý của những người liên quan trong bất kỳ lần đăng nào để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của người đó theo cách mà Trang Web hướng đến.

Cấp phép cho Nội dung do Người dùng tạo lập. Việc gửi Nội dung do Người dùng tạo lập đến Trang Web đồng nghĩa với việc bạn tự động cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép miễn phí bản quyền có hiệu lực vĩnh viễn, không thể hủy ngang. Chúng tôi có thể sử dụng, xuất bản, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, dịch, kết hợp vào các sản phẩm khác, phân phối, cấp phép phụ và theo cách khác là khai thác Nội dung do Người dùng tạo lập đó (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển trong thời hạn quyền về bản quyền còn tồn tại. Nội dung do Người dùng tạo lập đó chỉ dành cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, và chúng tôi không phải thanh toán cho bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp, quyền hạn và thẩm quyền để cấp cho chúng tôi giấy phép miễn phí bản quyền, điều này có nghĩa bạn phải sở hữu hoặc kiểm soát phiên bản hoàn chỉnh và các quyền khác đối với Nội dung do Người dùng tạo lập mà bạn đã đăng cho các mục đích được đề cập trong này giấy phép và rằng Nội dung do Người dùng tạo lập cũng như việc thực hiện các quyền được cấp ở đây sẽ không vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào, bao gồm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, cấu thành tội phỉ báng hoặc vu khống hoặc vi phạm bất kỳ luật chung nào hoặc bất kỳ quyền nào khác, hoặc gây ra thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Các hành động bị cấm: Bạn đồng ý rằng các hành động sau đây bị nghiêm cấm. Danh sách này không bị giới hạn và chúng tôi có quyền xác định loại hành vi nào được coi là vi phạm trong quá trình sử dụng Trang Web. Trong trường hợp vi phạm, chúng tôi có thể tùy ý thực hiện các biện pháp.

Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Trang Web, bạn sẽ không thực hiện các hành động sau (danh sách này không bị giới hạn):

 1. Sử dụng Trang Web hoặc Nội dung của nó cho bất kỳ mục đích nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm luật, quy định, quy tắc hoặc luật Việt Nam hoặc quốc tế.
 2. Phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa, hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai) của người khác.
 3. Xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ chủ đề, tên, tài liệu, nội dung hoặc thông tin không phù hợp, tục tĩu, phỉ báng, vi phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp.
 4. Vi phạm quy tắc ứng xử nào hoặc các nguyên tắc khác có thể áp dụng cho bất kỳ Phạm vi Tương tác nào.
 5. Thực hiện bất kỳ hành động không hợp lý nào hoặc không tương thích trên cơ sở hạ tầng của Trang Web hoặc thực hiện hành động nào đó có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Trang Web hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và trải nghiệm Phạm vi Tương tác hoặc Trang Web.
 6. Sử dụng Trang Web để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
 7. Tổng hợp, sao chép, nhân bản, xuất bản hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào của Trang Web cho các bên thứ ba bên ngoài Trang web theo bất kỳ cách nào.
 8. Tải lên hoặc tải xuống các tệp có chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hoặc các luật khác, trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền, chức danh hoặc lợi ích của chúng hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý hoặc các quyền cần thiết để làm điều đó.
 9. Tải lên các tệp chứa mã độc, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể gây hại cho người dùng.
 10. Sử dụng bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào để cung cấp các tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được yêu cầu, thư rác, hoặc các hình thức quảng cáo hoặc chào mời trái phép tương tự.
 11. Thu thập thông tin về người khác, bao gồm cả địa chỉ email, mà không có sự đồng ý của họ.
 12. Làm sai lệch hoặc xóa bất kỳ ghi nhận tác giả, thông báo pháp lý, thông báo khác, chỉ định độc quyền, nhãn hiệu xuất xứ hoặc nguồn.
 13. Tham gia vào bất kỳ hành động nào khác mà theo đánh giá của chúng tôi sẽ khiến chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn hoặc có thể gây tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào.

Đường dẫn

Liên kết đến các trang web khác và kết quả tìm kiếm: Trang Web có thể chứa các liên kết đến các trang web do các bên khác điều hành. Trang Web cung cấp các liên kết này đến các trang web khác như một sự tiện lợi và bạn sẽ tự chịu các rủi ro phát sinh khi sử dụng các trang web liên kết này. Các trang được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung có sẵn trên các trang của bên thứ ba. Các liên kết như vậy không thể hiện việc xác nhận thông tin hoặc tài liệu trên bất kỳ trang web nào khác và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến việc bạn truy cập, sử dụng hoặc giao dịch với các trang web được liên kết đó. Bạn thừa nhận và đồng ý chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc khiếu nại khác gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến, truy cập, sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn nào khác.

Liên kết đến Trang web: Bạn có thể liên kết trang web của bên thứ ba với Trang Web này theo chính sách liên kết sau: (i) hình thức, vị trí và các khía cạnh khác của các liên kết này không được làm tổn hại uy tín của chúng tôi; (ii) Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt việc liên kết bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý gỡ liên kết xuống nếu chúng tôi không tiếp tục cho phép.

Các sửa đổi đối với các trang web và ứng dụng

Bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng có quyền để sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn Trang Web, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc bất kỳ nội dung nào, có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng hoạt động của Trang Web.

Quyền tạm ngừng và chấm dứt

Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang Web hoặc bất kỳ phần nào trong đó vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản này và không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ việc tạm ngừng hoặc chấm dứt nào như vậy.

Từ chối trách nhiệm

TRANG WEB VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP HAY CÁC LIÊN KẾT TRONG TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VĂN BẢN, ẢNH, VIDEO, HÌNH ẢNH HOẶC CÁC HÌNH ẢNH, NỘI DUNG VÀ LIÊN KẾT KHÁC, ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ ĐANG HIỂN THỊ” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO VỀ CHỦNG LOẠI, CHO DÙ VIỆC THỂ HIỆN NÓ MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY KHÔNG. BẠN SẼ TỰ CHỊU CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, ỨNG DỤNG VÀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO KHÁC.

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo rằng mọi Nội dung trên Trang Web hoặc quyền truy cập vào Trang Web đều không có mã độc hoặc nội dung gây lại cho người dùng khác.

Luật áp dụng và tranh chấp

Trang web được kiểm soát trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và hướng đến người dùng Internet Việt Nam. Những người chọn truy cập Trang Web từ các địa điểm bên ngoài Việt Nam theo cách của riêng họ sẽ phải chịu trách nhiệm và tuân thủ luật pháp địa phương nếu và trong phạm vi luật địa phương được áp dụng. Chúng tôi không tuyên bố rằng Trang Web hoặc Nội dung của nó sẽ phù hợp khi sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi có quyền giới hạn tính khả dụng của Trang Web đối với bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của riêng mình.

Bất khả kháng

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện do những nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc các trường hợp bất khả kháng như hiện tượng của thiên nhiên hoặc hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, đình công, chiến tranh, khủng bố, hành động của chính phủ, dịch bệnh, đại dịch, lỗi hoặc do sự gián đoạn của các nhà cung cấp dịch vụ thông thường (bao gồm nhưng không giới hạn các nhà cung cấp dịch vụ Internet và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web) hoặc các tiện ích, hoặc sự thiếu hụt phương tiện vận chuyển, nhiên liệu, năng lượng, lao động hoặc vật liệu.

Thắc mắc

Vui lòng gửi bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào của bạn về các Điều khoản hoặc các nội dung liên quan đến trang web cho chúng tôi theo địa chỉ

Email: ncsc@ais.gov.vn

SĐT: (+84) 243 209 1616